* สคริปต์นี้เป็นสคริปต์ที่ทำให้สร้างข้อมูลในฐานข้อมูลได้มากกว่าลิมิตของมันครับ เช่น ปกติในฐานข้อมูลมีสกิลได้ 999 สกิล สคริปต์นี้สามารถเพิ่มเป็น 2000 สกิลได้ *O*/ เหมาะกับเกมใหญ่ที่มีข้อมูลมาก ๆ ครับ~ วิธีใช้ในสคริปต์มีทั้งภาษาไทยและอังกฤษเลย

Database Limit Breaker XP/VX
Version 2.0
by Woratana
Release Date: 24/01/2009


Introduction
It is the script for the big game that need more than 5000 variables/switches,
or more than 999 weapons, skills, and anything in Database window. smile.gif

I finished this script for a while, but haven't post it till there is request in here:
http://www.rmxp.org/forums/index.php?topic=47546.0

This script worked with both XP and VX.

Actually, I'm not sure how many people will use this script.
But I hope it will at least ensure people who want to make big game,
that they don't have to worry about the database limit.

However, this script cannot make more than 999 maps.

Enjoy~ laugh.gif


Screenshots

1011 actors~ biggrin.gif


Script

#===============================================================
# ● [XP/VX] ◦ Database Limit Breaker II ◦ □
# * Break limit of data number in database files *
#--------------------------------------------------------------
# ◦ by Woratana [woratana@hotmail.com]
# ◦ Thaiware RPG Maker Community
# ◦ Released on: 22/02/2008
# ◦ Version: 2.0
# ◦ Instruction language(s): English, Thai (ภาษาไทย)
#--------------------------------------------------------------

#==========================================
# ** HOW TO USE - วิธีการใช้สคริปต์
#------------------------------------------
# [English]
# 0. Open your project (Recommend to backup your database files first~)
# 1. Paste this script in above 'Main'.
# 2. Set DLB_USE_IT = true
# 3. Setup database files you want to change, in DLB_DATA
# 4. Run your game...
# 5. When it finished, game will close itself
# 6. Close your project *without save*
# 7. Open your project again. Done!
# 8. Set DLB_USE_IT = false. Leave this script in your Script Editor.
#------------------------------------------
# [Thai ภาษาไทย]
# 0. เปิดโปรเจคเกมขึ้นมา (แนะนำให้แบ็กอัพไฟล์ฐานข้อมูลก่อนนะครับ~)
# 1. วางสคริปต์นี้ไว้ในช่องไหนก็ได้ แต่ให้อยู่เหนือ 'Main'
# 2. ตั้ง DLB_USE_IT = true
# 3. ตั้งค่าฐานข้อมูลในส่วน DLB_DATA
# 4. รันเกม...
# 5. เมื่อสคริปต์ทำงานเสร็จ เกมจะปิดตัวโดยอัตโนมัติ
# 6. ปิดโปรเจคเกม *โดยไม่ต้องกดเซฟใด ๆ ทั้งสิ้น*
# 7. เปิดโปรเจคเกมขึ้นมาใหม่ เช็คไฟล์ฐานข้อมูลจะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว!
# 8. ตั้ง DLB_USE_IT = false แล้วปล่อยสคริปต์นี้ทิ้งไว้ใน Script Editor ของคุณ
#==========================================

 #===========================================================================
 # [ENG] Use limit breaker? (set this to false after you run this script,
 # and haven't change anything in DLB_DATA after that)
 # or REMOVE this script when finished~
 #---------------------------------------------------------------------------
 # [THA] ต้องการรันสคริปต์ลิมิตเบรกเกอร์๋มั้ย? (ตั้งค่านี้เป็น false หลังจากที่รันสคริปต์นี้ไปแล้ว และยังไม่ได้
 # แก้ไขส่วน DLB_DATA หลังจากนั้น) หรือจะลบสคริปต์นี้ออกไปจากเกมหลังจากใช้เสร็จแล้วก็ได้~
 #+==========================================================================
 DLB_USE_IT = false # (true / false)

 if DLB_USE_IT # Do NOT edit this line
  DLB_DATA = {
  #======================================================
  # [ENG] Database file you want to change their number~
  # * Limit of normal database files are 999
  # * Limit of variables and switches are 5000
  # This script will allow you to change their number over their limit~
  #===============================
  # ** How to setup **
  #-------------------------------
  # Add 1 line below per 1 database file you want to change.
  # Structure: 'Database_File' => (number),
  # e.g. 'switch' => 5500,
  # (* Don't forget to put , behind the line!)

  #-----------------------------------------------------
  # [THA] ไฟล์ฐานข้อมูลที่คุณต้องการแก้ไขจำนวน~
  # * ลิมิตของไฟล์ฐานข้อมูลปกติ คือ 999
  # * ลิมิตของตัวแปร กับสวิตช์ คือ 5000
  # สคริปต์นี้จะทำให้คุณสามารถแก้ไขจำนวนของข้อมูลเหล่านี้ให้เกินลิมิตได้
  #===============================
  # ** วิธีการตั้งค่า **
  #-------------------------------
  # เลือกเพิ่มบรรทัดด้านล่าง สำหรับแก้ไขจำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลที่ต้องการ
  # รูปแบบ: 'ชื่อฐานข้อมูล' => (จำนวน),
  # ตัวอย่างเช่น... 'switch' => 5500,
  # (* อย่าลืมใส่สัญลักษณ์๋ , ท้ายบรรทัดนั้น)

  #==============================================
  # ** [List / ลิสต์] Database_File / ชื่อฐานข้อมูล**
  #----------------------------------------------
  # 'switch' for Game Switches สำหรับสวิตช์
  # 'variable' for Game Variables สำหรับตัวแปร
  # 'actor' for Actors สำหรับตัวละคร (ฮีโร่)
  # 'class' for Classes สำหรับคลาส
  # 'skill' for Skills สำหรับสกิล
  # 'item' for Items สำหรับไอเทม
  # 'weapon' for Weapons สำหรับอาวุธ
  # 'armor' for Armors สำหรับเครื่องป้องกัน
  # 'enemy' for Enemies สำหรับศัตรู
  # 'troop' for Troops สำหรับกลุ่มศัตรู
  # 'state' for States สำหรับอาการผิดปกติ
  # 'tileset' for Tilesets (RMXP only) สำหรับไทล์เซ็ต (สำหรับ RMXP เท่านั้น)
  # 'animation' for Animations สำหรับอนิเมชั่น
  # 'commonev' for Common Events สำหรับเหตุการณ์ทั่วไป
  #======================================================
  # * START to setup from here! เริ่มการตั้งค่าตรงนี้
  #======================================================

  'actor' => 1011,

  #========================================================
  # * [END] Database Limit Breaker Setup Part
  # * จบส่วนตั้งค่าสคริปต์~
  #========================================================
  'end' => nil # Close hash
  }

  dformat = defined?(Graphics.wait) ? '.rvdata' : '.rxdata'
  start_time = Time.now
  DLB_DATA.each do |k,v|
   dvar = nil
   case k
   when 'switch'; dname = 'System'; dvar = 'switches'; dnewdata = ''
   when 'variable'; dname = 'System'; dvar = 'variables'; dnewdata = ''
   when 'actor'; dname = 'Actors'; dnewdata = 'RPG::Actor.new'
   when 'class'; dname = 'Classes'; dnewdata = 'RPG::Class.new'
   when 'skill'; dname = 'Skills'; dnewdata = 'RPG::Skill.new'
   when 'item'; dname = 'Items'; dnewdata = 'RPG::Item.new'
   when 'weapon'; dname = 'Weapons'; dnewdata = 'RPG::Weapon.new'
   when 'armor'; dname = 'Armors'; dnewdata = 'RPG::Armor.new'
   when 'enemy'; dname = 'Enemies'; dnewdata = 'RPG::Enemy.new'
   when 'troop'; dname = 'Troops'; dnewdata = 'RPG::Troop.new'
   when 'state'; dname = 'States'; dnewdata = 'RPG::State.new'
   when 'animation'; dname = 'Animations'; dnewdata = 'RPG::Animation.new'
   when 'tileset'; dname = 'Tilesets'; dnewdata = 'RPG::Tileset.new'
   when 'commonev'; dname = 'CommonEvents'; dnewdata = 'RPG::CommonEvent.new'
   when 'end'; next
   else; p 'unknown DLB_DATA!', 'Check carefully what you typed in DLB_DATA'
   end
   base_data = load_data('Data/' + dname + dformat)
   data = dvar.nil? ? base_data : eval('base_data.' + dvar.to_s)
   unless data.size > v and v - (data.size - 1) <= 0
    add_data = Array.new(v - (data.size - 1)) { eval(dnewdata) }
    data.push *add_data
    save_data(base_data, 'Data/' + dname + dformat)
   end
  end
  p 'Finished in ' + (Time.now - start_time).to_s + ' sec'
  exit
 end

class Game_Switches
 #--------------------------------------------------------------------------
 # * Set Switch
 #   Make the system be able to set switch ID more than 5000
 #--------------------------------------------------------------------------
 def []=(switch_id, value)
  @data[switch_id] = value
 end
end

class Game_Variables
 #--------------------------------------------------------------------------
 # * Set Variable
 #   Make the system be able to set switch ID more than 5000
 #--------------------------------------------------------------------------
 def []=(variable_id, value)
  @data[variable_id] = value
 end
endInstruction
There is instruction step-by-step in the script.
QUOTE
# 0. Open your project (Recommend to backup your database files first~)
# 1. Paste this script in above 'Main'.
# 2. Set DLB_USE_IT = true
# 3. Setup database files you want to change, in DLB_DATA
# 4. Run your game...
# 5. When it finished, game will close itself
# 6. Close your project *without save*
# 7. Open your project again. Done!
# 8. Set DLB_USE_IT = false. Leave this script in your Script Editor.


* I'm not sure if there's limit in database size.
As far as I test, 20000 weapons works fine~*

* You may run to 'Script is hanging' error, if the script use too long time to process.
(e.g. when you create 20000 actors, and you already have only 10 in database)
My suggestion to fix this is to create new actors about 1000 - 5000 at a time. smile.gif
Do that again and again until you get the number you want.

Mostly, it takes overall about 1 - 3 seconds when I tested to create 1000 data for all database files,
and 6000 for switches and variables.


Author's Notes
Free for use in your work if credit is included.


Bug Report?
Please give me these informations:
QUOTE
- What is it says in error window?
- When is it get error? (Right after run game, when you choose something, etc.)
- Do you have any other scripts running in your game that may crash with this script?

edit @ 24 Feb 2009 08:59:57 by [+Boxsuke+]

Comment

Comment:

Tweet

#200 By (69.28.67.7|69.28.67.7) on 2015-07-21 17:56

#199 By (69.28.67.7|69.28.67.7) on 2015-07-21 17:56

#198 By (69.28.67.7|69.28.67.7) on 2015-07-21 17:55

#197 By (201.250.244.12|178.63.0.194, 201.250.244.12) on 2015-07-20 15:07

#196 By (87.237.44.26|178.63.0.194, 87.237.44.26) on 2014-07-07 20:50

#195 By (87.237.44.26|178.63.0.194, 87.237.44.26) on 2014-07-07 20:49

#194 By (186.219.211.22|148.251.92.48, 186.219.211.22) on 2014-07-01 15:12

#193 By (179.184.70.7|148.251.92.48, 179.184.70.7) on 2014-06-26 14:02

#192 By (190.235.141.44|148.251.91.38, 190.235.141.44) on 2014-04-25 14:58

#191 By (177.129.88.39|148.251.92.48, 177.129.88.39) on 2014-04-12 06:32

Hello! affccaa interesting affccaa site! I'm really like it! Very, very affccaa good!

#190 By (144.76.99.47|144.76.99.47) on 2014-01-30 03:39

Hello! ekkcfda interesting ekkcfda site! I'm really like it! Very, very ekkcfda good!

#189 By (178.202.255.59|178.202.255.59) on 2014-01-30 03:39

Hello! ggegbee interesting ggegbee site! I'm really like it! Very, very ggegbee good!

#188 By (178.63.53.80|178.63.53.80) on 2014-01-30 03:38

Very nice site!

#187 By iepwwepp (103.7.57.18|213.157.16.233) on 2013-05-06 22:15

Hello! kkbabdf interesting kkbabdf site! I'm really like it! Very, very kkbabdf good!

#186 By ptyuooee (103.7.57.18|38.102.29.210) on 2013-05-06 22:10

KJBBwG <a href="http://sbbdqmatoshs.com/">sbbdqmatoshs</a>, awgdowcmdhow, [link=http://zyuztrjlyqmi.com/]zyuztrjlyqmi[/link], http://gvczkmsvktof.com/

#185 By HBJocRTEHQjVJgj (103.7.57.18|60.190.189.214) on 2013-03-26 05:36

Very nice site!

#184 By rueouper (103.7.57.18|88.119.128.204) on 2012-11-20 09:04

Hello! keagdbd interesting keagdbd site! I'm really like it! Very, very keagdbd good!

#183 By ipriprpu (103.7.57.18|209.91.255.167) on 2012-11-20 09:01

Very nice site!

#182 By ritieuie (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-11-03 19:43

Hello! ffkcdeb interesting ffkcdeb site! I'm really like it! Very, very ffkcdeb good!

#181 By pwwopoor (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-11-03 19:40

Very nice site!

#180 By ytwetywu (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-11-02 21:59

Hello! eeaebae interesting eeaebae site! I'm really like it! Very, very eeaebae good!

#179 By yyrtiurt (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-11-02 21:56

Very nice site!

#178 By iyyieiup (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-09-28 00:28

Hello! egagafd interesting egagafd site! I'm really like it! Very, very egagafd good!

#177 By iruitywi (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-09-28 00:25

Very nice site!

#176 By yurpreer (103.7.57.18|207.70.191.74) on 2012-06-18 00:00

Hello! kddgdbk interesting kddgdbk site! I'm really like it! Very, very kddgdbk good!

#175 By trreetip (103.7.57.18|208.65.192.1) on 2012-06-17 23:52

Very nice site!

#174 By eertiuiw (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-06-09 23:08

Hello! dddbfce interesting dddbfce site! I'm really like it! Very, very dddbfce good!

#173 By oeoiwpoi (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-06-09 23:04

Very nice site!

#172 By itwyipir (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-06-06 02:13

Hello! cbbebcb interesting cbbebcb site! I'm really like it! Very, very cbbebcb good!

#171 By uteooppy (103.7.57.18|96.31.86.184) on 2012-06-06 02:08

I want to copy the script but the text is all like

ลือกเพิ่มบรรทัดด้านล่าง สำหรับแก้ไขจำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลที่ต้องการ
# รูปแบบ: 'ชื่อฐานข้อมูล' => (จำนวน),
# ตัวอย่างเช่น... 'switch' => 5500,
# (* อย่าลืมใส่สัญลักษณ์๋ , ท้ายบรรทัดนั้น)

#==============================================
# ** [List / ลิสต์] Database_File / ชื่อฐานข้อมูล**

Can you fix please.

and is there ANY way to get more than 999 maps? I see you around ace soon!

#170 By ShinGamix (67.44.102.193, 67.142.179.21) on 2011-12-22 07:15

great tips for me, i should share with my friends

#169 By UK Dissertation (59.103.210.21) on 2010-11-04 16:59

some points of article its great, but some point of this understand so difficul to me, overall great work

#168 By Dissertation Advice (59.103.199.92) on 2010-10-19 18:18

comment4, viagra, Adult Dating, cialis professional 20 mg, free online dating sites, Discount Cigarettes, order viagra, europe discount cigarettes, cialis super active 90 pills, acomplia brand only, Dating Sites, adipex, Cialis, rimonabant online, viagra professional 100mg, free gay sex dating, free online dating services, levitra.com, phentermine 37 5mg,

#167 By Viagra (195.229.241.177) on 2010-10-19 14:23

comment5, order viagra, Adult Dating, free online dating service, newport cigarettes catalog, viagra without a prescription, discount cigarette, Cialis, acomplia online generic, adult sex dating, experiences with dating sites, buy adipex, viagra dose schedule, rimonabant.com,, gay dating services, cheapest phentermine no prescription, Gay Dating,

#166 By acomplia cheap order (72.43.50.131) on 2010-10-19 09:46

comment3, Viagra, cigarettes, Cigarettes, cialis.com, acomplia online, free adult dating sites, dating sites, adipex home p page, dating sex, gay stories dating,

#165 By Viagra (187.51.176.210) on 2010-10-19 03:45

uxbXYJ <a href="http://bgyiauwhtqoe.com/">bgyiauwhtqoe</a>, [url=http://velmufvhplov.com/]velmufvhplov[/url], [link=http://tfkyeoizcpkz.com/]tfkyeoizcpkz[/link], http://avpnhzyugwkw.com/

#164 By tmwicqh (188.92.77.12) on 2010-10-16 21:01

Very nice site!

#163 By uttpieit (96.31.86.184) on 2010-10-16 03:25

Very nice site! is it yours too http://aixopey.com/qqat/4.html

#162 By uttpieit (96.31.86.184) on 2010-10-16 03:25

Very nice site! [url=http://aixopey.com/qqat/2.html]is it yours too[/url]

#161 By uttpieit (96.31.86.184) on 2010-10-16 03:24

Very nice site! <a href="http://aixopey.com/qqat/1.html">is it yours too</a>

#160 By uttpieit (96.31.86.184) on 2010-10-16 03:24

YMrIAR <a href="http://nqwfyybbrejw.com/">nqwfyybbrejw</a>, [url=http://kpmwceiwmkpp.com/]kpmwceiwmkpp[/url], [link=http://tdhmxlygjwwm.com/]tdhmxlygjwwm[/link], http://oggyyghwvlzp.com/

#159 By tibojfjy (94.19.191.183) on 2010-10-15 07:40

some points of article its great, but some point of this understand so difficul to me, overall great work

#158 By Buy Dissertation (182.178.95.168) on 2010-10-14 16:46

comment4, cheap acomplia, Viagra,

#157 By viagra for sale (210.105.3.131) on 2010-10-13 09:44

giVPCE pepyaka

#156 By IMEeqToCbN (222.77.14.55) on 2010-10-12 05:38

icU6wk <a href="http://aoqrnhwndafd.com/">aoqrnhwndafd</a>, [url=http://bebxcdhhukbk.com/]bebxcdhhukbk[/url], [link=http://lwpsdoycizya.com/]lwpsdoycizya[/link], http://kuccvcsyocik.com/

#155 By apsndhoj (217.20.138.141) on 2010-10-11 16:10

OW2vh6 <a href="http://rnimqfmvqmzl.com/">rnimqfmvqmzl</a>, [url=http://usurktntqrqw.com/]usurktntqrqw[/url], [link=http://remaezvzcssa.com/]remaezvzcssa[/link], http://ozpisxygklxp.com/

#154 By voywmc (217.9.0.179) on 2010-10-11 08:46

comment3, effexor, lexapro prescription, 100 free romance dating, bermuda dating services, celebrex negative side effects, allopurinol without prescription, prilosec and nexium compared, elimite pregnancy, order cigarettes online, asian dating, dunhill cigarette, bactrim online,

#153 By isotretinoin accutane (203.162.131.204) on 2010-10-10 17:48

comment3, accutane birth defects, Cialis, Valium, levaquin dosage, viagra,

#152 By antibiotic doxycycline (195.94.11.46) on 2010-10-10 12:53

comment5, phentermine adipex no rx, antabus, Klonopin, Valium, propecia, Ambien, Cialis, phentermine, Retin-A, levaquin antibiotics, monaslim, buy cheap viagra,

#151 By zolpidem (178.162.191.91) on 2010-10-10 02:19